România are 100 miliarde euro între 2021 și 2027 din fonduri europene. Ce programe vor primi finanțare

Publicat: 21 ian. 2021, 13:23, de Aurel Drăgan, în ESENȚIAL , ? cititori
România are 100 miliarde euro între 2021 și 2027 din fonduri europene. Ce programe vor primi finanțare

România va avea la dispoziție un buget total de 100 miliarde euro în exercițiul de finanțare europeană 2021-2027, dintre care 79,9 miliarde euro fonduri europene nerambursabile repartizate în numai puțin de 9 programe operaționale pe mai multe sectoare cheie ale economiei, cât și un buget de circa 20 miliarde euro fonduri nerambursabile, destinate agriculturii.

Liderii țărilor europene şi ai instituţiilor UE au aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1.074 miliarde de euro. Din valoarea totală bugetată, România a obținut aproximativ 7,5%, respectiv 79,9 miliarde euro, sumă ce va fi folosită sub forma unui pachet de redresare economică, ce vizează pe de-o parte îmbunătățirea infrastructurii din țara noastră, construirea de noi spitale și școli, modernizarea sistemelor publice, cât și sume ce vor fi alocate pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România, în domenii cheie.

„România primește în exercițiul financiar 2021-2027 o alocare de peste două ori mai mare față de valoarea obținută în intervalul 2014-2020, ceea ce înseamnă o disponibilitate financiară mai mare pentru companiile cu activitate în România, atât pentru nevoile proprii (dezvoltare, digitalizare), cât și indirect pentru a executa lucrări de infrastructură: eficiență energetică, școli, grădinițe, reabilitare de drumuri, construire de autostrăzi, poduri, construirea de noi spitale, investiții care vor genera dezvoltare pe orizontală în rândul companiilor românești. Mai mult, Guvernul României a anunțat disponibilitatea unui buget suplimentar în valoare de circa 20 miliarde euro fonduri nerambursabile ce sunt destinate sectorului agriculturii. În exercițiul financiar 2021-2027, companiile vor putea solicita fonduri direct de la Agențiile de Dezvoltare Regionale, ceea ce se traduce printr-o scădere a perioadelor necesare evaluării proiectelor și semnarea contractelor, deci o eficientizare a procesului de absorbție”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors, una dintre cele mai dinamice și mai mari companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat pentru companiile cu activitate în România.

Ce programe vor primi finanțare nerambursabilă în intervalul 2021 – 2027

 1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), axat în special pe investiții în sectoare cheie, va beneficia de o alocare pe regiuni, totalul bugetului fiind de peste 13,62 miliarde de euro. Spre deosebire de exercițiul financiar anterior, în perioada 2021-2027, PODD va fi disponibil și gestionat independent de către una dintre cele opt Agenții de Dezvoltare Regională (ADR) astfel: POR București-Ilfov, POR Nord-Vest, POR Vest, POR Centru, POR Sud-Muntenia, POR Sud-Est, POR Sud-Est Oltenia, POR Nord-Est;
 2. Principala provocare pe care Programul Operațional Transport (POT 2021-2027) va trebui să o rezolve este reprezentată de recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptată inclusiv utilizării duale și asigurând, în același timp, atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură. Bugetul total estimat al POT 2021-2027 este de 8,368 miliarde de euro, iar fondurile vor fi alocate pentru principalele obiective de infrastructură – șosele de mare viteză, drumuri naționale, feroviare, mobilitate urbană, transport multimodal, canale navigabile și portuare etc;
 3. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) va beneficia de un buget estimat de 5,775 miliarde euro, din care 3,861 miliarde euro fonduri structurale europene și 1,913 miliarde euro cofinanțare națională.POEO 2021-2027, cu un buget gestionat de Ministerul Educației, are o serie de obiective specifice, printre care îmbunătățirea accesibilității, calității educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente, prevenirea abandonului școlar timpuriu, ameliorarea calității educației și formării profesionale, integrarea tinerilor pe piața muncii, dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale sau creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților;
 4. Programul Operațional Sănătate (POS) are ca obiectiv general îmbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate, iar ca obiective specifice îmbunătățirea eficacității serviciilor medicale de urgență, creșterea accesului la servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu, îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung, creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii,  îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții în cercetare și în digitalizarea sistemului medical sau creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de investigație, intervenție și tratament. Bugetul estimat alocat POS 2021-2027 este de 4,7 miliarde euro, reprezentând atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale europene, cât și o contribuție națională de la bugetul de stat;
 5. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) va beneficia de un buget estimat la 2.960 miliarde euro fonduri europene + 703 milioane euro buget de la stat, un total de 3,663 miliarde euro pentru intervalul 2021-2027. Măsurile prevăzute în POIDS urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și din mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin implementarea unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). Analiza datelor statistice a reliefat grupurile specifice aflate în situație de vulnerabilitate ridicată: copiii și tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv romi, persoanele cu dizabilități, persoanele cu un nivel scăzut de școlaritate, familiile monoparentale care au copil/copii în întreținere, familiile cu mai multi copii șî persoanele vârstnice. Strategia Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 vizează mai multe paliere de ajutor și finanțare, parte a strategiei Guvernului României de a îmbunătăți situația generală a familiilor din medii defavorizate;
 6. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) ar urma să beneficieze de un buget în valoare de 2,14 miliarde de euro, cu o contribuție națională de 30% și care va beneficia de mai multe axe prioritare, care vizează, în principal, stimularea accesului la finanțare al IMM pentru inovare prin digitalizare;
 7. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. POTJ 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,766 mld. euro FEN, din care 0,766 mld JTF și 1 mld. NGEU la care se adaugă cofinanțare națională de 0,264 mld fiind disponibili în total 2,030 miliarde euro;
 8. Obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. Întrucât noul cadru financiar multi anual pentru perioada 2021-2027 propune modernizarea politicii de coeziune şi schimbarea ei într-o politică simplă și flexibilă, se are în vedere simplificarea și introducerea unor noi instrumente de flexibilitate care să faciliteze beneficiarii finali ai fondurilor. Bugetul POAT 2021-2027 este de 598,5 milioane euro, dublu față de intervalul anterior 2014-2020;
 9. Opt regiuni ale României vor beneficia de Programe Operaţionale Regionale (POR) finanțate cu bani europeni și fonduri alocate de la bugetul local, sume ce se află pe lista de investiții prin care își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunilor din perioada 2014-2020, având la bază direcțiile, acțiunile și prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 și cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS), inclusiv recomandările Comisiei Europene formulate în Raportul de țară din 2019 privind România;

Pe lângă cele 80 mld. euro fonduri nerambursabile disponibile României, propunerea Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual din perioada 2021-2027 destinat Politicii Agricole Comune se ridică la circa 20,5 miliarde de euro. Din această sumă, 13.3 miliarde reprezintă plățile directe, în timp ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Și alocările pentru FEADR se vor face în baza unor indicatori. În plus, rata de cofinanțare a statelor membre propusă de Comisia Europeanã este de 65-80% FEADR

Principalele propuneri legate de direcțiile de acțiune în exercițiul financiar 2021-2027 pentru FEADR vizează:

 • Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul rural și investiții non-agricole: 38%;
 • Sprijin pentru mediu și climă: 35%;
 • Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%;
 • Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%;
 • Cooperare și inovare: 6%;
 • Schimb de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%;

„Anul 2021 se anunță unul destul de incert, cu perspective nu tocmai favorabile la nivel global, cea mai mare parte a economiilor din întreaga lume resimțind pe deplin efectele pandemiei. O soluție pentru a lupta împotriva efectelor lăsate în urmă de COVID-19 pentru companiile românești ar fi de a analiza posibilitatea apelării la fonduri europene sau ajutoare de stat și de a depune proiecte pentru a solicita finanțare, pe cât posibil din surse nerambursabile. Pe termen scurt sunt disponibile fonduri prin HG 807/2014, OUG 224/2020, OUG 130, schemele pentru digitalizare și energie regenerabilă. Antreprenorii ar trebui să urmărească cu precădere toate noutățile din sectorul de finanțare nerambursabilă pe portalurile Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii,  Agențiilor de Dezvoltare Regională și să pregătească proiectele împreună cu consultanți specializați care le garantează contractual depunerea de proiecte corecte și complete”, a mai precizat Roxana Mircea.