Taxe calculate greșit, autorizații expirate și sisteme interne deficitare la Primăria Craiova! Concluziile raportului Curții de Conturi

Publicat: 07 iun. 2024, 07:41, de Cristian Matache, în Administratie , ? cititori
Taxe calculate greșit, autorizații expirate și sisteme interne deficitare la Primăria Craiova! Concluziile raportului Curții de Conturi

Curtea de Conturi a identificat nereguli semnificative în modul în care autoritățile locale din Craiova, conduse de Olguța Vasilescu, stabilește și încasează taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire și demolare. În plus, Primăria nu a luat măsurile necesare pentru a verifica stadiul lucrărilor la clădirile cu autorizații expirate.

Un raport al Curții de Conturi privind ”Respectarea reglementărilor legale în privința modului de stabilire și încasare a veniturilor din taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/demolare” de către UATM Craiova arată că au fost constatate unele neconformități, sintetizate în cele ce urmează:

 • la emiterea autorizațiilor de construire, pentru clădirile rezidențiale, proprietate a persoanelor fizice, nu s-a urmărit ca stabilirea taxei de autorizare să se realizeze cu respectarea prevederilor legale, respectiv prin aplicarea cotei de 0,5% la valoarea cea mai mare dintre valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizației de construire și valoarea impozabilă;
 • în cazul a două autorizații de construire, nu au fost stabilite diferențe de taxă în valoare totală de 15.065 lei, ca urmare a regularizării, existând neconcordanțe între suma înscrisă în declarația privind valoarea reală a lucrărilor în baza autorizației de construire ce a stat la baza regularizării taxei, și valoarea clădirii declarată la direcția impozite și taxe prin declarația fiscală;
 • nu au fost stabilite majorări de întârziere, în cazul beneficiarilor autorizațiilor de construire care au depus cu întârziere declarația privind valoarea lucrărilor de construcție, respectiv peste termenul de 15 zile de la data la care a expirat autorizația de construire;
 • nu au fost urmărite autorizațiile de construire expirate, pentru care beneficiarii nu au depus declarația privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate.

Pe scurt:

 • Taxe subdimensionate:
  • În cazul clădirilor rezidențiale, taxa de autorizare era calculată greșit, ducând la venituri mai mici pentru Primărie.
  • Beneficiarii autorizațiilor de construire declarau valori mai mici pentru lucrări decât cele reale, cu scopul de a plăti taxe mai mici.
  • Nu s-au aplicat majorări de întârziere pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor privind valoarea lucrărilor de construcție.
 • Lipsa de urmărire a autorizațiilor expirate:
  • Primăria nu a luat măsurile necesare pentru a verifica stadiul lucrărilor la clădirile cu autorizații expirate.
  • Acest lucru a dus la imposibilitatea stabilirii corecte a taxelor și impozitelor datorate.
 • Sisteme interne deficitare:
  • Procedurile interne ale Primăriei nu erau respectate, ceea ce a facilitat neregulile.
  • Sistemul informatic nu era adecvat și nu permitea calculul automat corect al taxelor.

Consecințe:

 • Venituri mai mici din taxe pentru Primăria Craiova.
 • Lipsa de transparență și risc crescut de fraudă.
 • Posibile prejudicii aduse bugetului local.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Craiova (U.A.T.M Craiova) este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu și este întemeiată pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, legalității și consultării cetățenilor în probleme de interes deosebit.

Potrivit legii finanțelor publice locale primarul U.A.T.M. Craiova, adică Olguța Vasilescu, are calitatea de ordonator principal de credite, iar conducătorii entităților subordonate U.A.T.M. Craiova au calitatea de ordonatori terțiari de credite. În subordinea Municipiului Craiova funcționează 77 ordonatori terțiari de credite, din care: 1 instituție de ordine publică și siguranță națională (Poliția locală), 64 unități de învățământ, 3 spitale, 1 serviciu public, 6 instituții de cultură, recreere și 2 instituții din domeniul asigurări și asistență socială.

Constatări și recomandări

5.1. În cazul autorizațiilor de construire emise pentru clădiri rezidențiale, proprietate a persoanelor fizice, valoarea taxei de autorizare a fost stabilită, prin aplicarea cotei de 0,5% la valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizației de construire, fără a se verifica dacă aceasta era mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condițiile art.457 alin.(2) din Codul fiscal, situație în care, potrivit prevederilor legale, taxa trebuia să se calculeze prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii impozabile.

Cauza: Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea taxei pentru eliberarea autorizației de construire la valoarea cea mai mare dintre valoarea de proiect și valoarea impozabilă și neimplementarea corespunzătoare a controlului intern managerial.

Consecința: Veniturile din taxa pentru eliberarea autorizației de construire pot fi subdimensionate.

Recomandare: La emiterea autorizațiilor de construire în cazul clădirilor rezidențiale, proprietate a persoanelor fizice, se va verifica dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizației de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condițiile art.457 alin.(2) din Codul fiscal, iar taxa de autorizare se va calcula prin aplicarea cotei de 0,5% la valoarea cea mai mare dintre acestea, potrivit reglementărilor legale.

 

5.2. Au fost constatate neconcordanțe între valoarea înscrisă de către beneficiarii autorizațiilor de construire în declarația privind valoarea reală, întocmită la efectuarea recepției, ce a stat la baza regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire, și  valoarea înscrisă în declarația fiscală depuse la Direcția de impozite și taxe, în vederea impunerii construcției finalizate, ceea ce a condus la nestabilirea unor diferențe de taxă ca efect al regularizării, în valoare totală de 15.065 lei.

Astfel, în cazul autorizației de construire nr.1095/2021, beneficiarul autorizației a înscris în declarația privind valoarea reală înregistrată sub nr.469/08.11.2023, fără respectarea prevederilor legale2, o valoare a lucrărilor de construire de 44.262.528 lei, mai mică cu 1.555.574 lei, față de valoarea clădirii, de 45.818.102 lei cuprinsă în declarațiile fiscale nr.412464/22.11.2023, 414479 și 414481/23.11.2023, depuse la Direcția impozite și taxe. Procedând în acest mod, nu au fost stabilite venituri din taxa pentru eliberarea autorizației de construire, ca efect al regularizării, în valoare de 7.778 lei. Cauza: Nerespectarea prevederilor legale referitoare la depunerea declarației privind valoarea reală și inexistența unei proceduri operaționale prin care să se asigure concordanța valorii declarate între cele două Direcții, urbanism și impozite și taxe.

Consecința: Veniturile din taxa pentru eliberarea autorizației de construire au fost subdimensionate.

Recomandare:  Extinderea verificării pentru identificarea situațiilor în care există neconcordanțe între valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire declarată la Direcția urbanism și cea declarată la Direcția de impozite și taxe, stabilirea, înregistrarea și inițierea măsurilor legale de încasare a taxei pentru eliberarea autorizației de construire, inclusiv a diferenței stabilite în timpul controlului; elaborarea unei proceduri operaționale în acest sens, astfel încât să poată fi identificate toate situațiile similare.

 

5.3. Nu au fost stabilite majorări de întârziere, conform prevederilor legale3, în cazul beneficiarilor autorizațiilor de construire care au depus cu întârziere declarația privind valoarea lucrărilor de construcție, respectiv peste termenul de 15 zile de la data la care a expirat autorizația de construire.

Exemplificăm, autorizațiile de construire nr.28/2017 și nr. 688/2020, cu termen de valabilitate

25.07.2022, pentru care a fost depusă declarația privind valoarea reală și efectuată recepția în data de 08.05.2023, respectiv 02.05.2023, fiind stabilită diferența de taxă în valoare de 29.234 lei, cu ocazia regularizării taxei, fără a fi stabilite și majorări de întârziere. Situația este similară și în cazul autorizației de construire nr.2005/2019 cu termen de valabilitate 04.08.2022, pentru care a fost depusă declarația privind valoarea reală și efectuată recepția în data de 27.02.2023, fiind stabilită diferența de taxă în valoare de 2.600 lei, cu ocazia regularizării taxei, fără a fi stabilite și majorări de întârziere.

Cauza: Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea majorărilor de întârziere pentru neachitarea în termen a obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale.

Consecința: Veniturile din taxa pentru eliberarea autorizației de construire au fost subdimensionate.

Recomandare: Stabilirea majorărilor de întârziere în cazul depunerii cu întârziere a declarației privind valoarea lucrărilor de construire, cu respectarea prevederilor legale.

 

5.4. Nu au fost urmărite autorizațiile de construire expirate, pentru care beneficiarii nu au depus declarația privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate, nerespectânduse prevederile legale cât și procedurile interne4. Astfel, structurile de specialitate:

 • nu au întocmit și transmis adresă de înştiinţare către beneficiar, în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare sau pentru întocmirea procesului-verbal de recepţie în vederea regularizării taxei;
 • nu au întocmit și transmis adresă de înştiinţare către beneficiar privind expirarea autorizației de construire;
 • nu au întocmit procesele-verbale, prevazute la art. 461 alin. (3) din Codul fiscal, la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş, pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii.

Cauza: Nu au fost respectate prevederile legale, cât și regulamentul de organizare și funcționare și procedura operațională.

Consecința: Nu se cunoaște situația reală a stadiului lucrărilor de construcție pentru care a fost emisă autorizația de construire cu impact asupra nestabilirii eventualelor venituri cuvenite bugetului local din taxa pentru regularizarea autorizației de construire și impozit pe clădiri.

Recomandare: Dispunerea măsurilor legale ce se impun astfel încât la expirarea termenului de valabilitate al autorizației de construire să fie întocmite adrese de înştiinţare către beneficiarii autorizaţiilor, în vederea intrării în legalitate și se vor întocmi procesele-verbale, prevazute la art. 461 alin. (3) din Codul fiscal, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.

 

Alte aspecte/Bună guvernanță

În cadrul misiunii de audit, echipa de audit a constatat unele aspecte privind elaborarea și implementarea sistemului de controlul intern managerial, care deși nu au contribuit la modificarea concluziei de audit se recomandă să fie avute în vedere pentru a fi remediate, respectiv:

 • neactualizarea Procedurii operaționale P.O.03.03 ”Recepția lucrărilor de construcții/desființare și regularizare de taxă” și 03.01”Emiterea/prelungirea/continuare de lucrări a autorizațiilor de construire/desființare” ca urmare a abrogării/actualizării actelor normative ce au stat la baza elaborării;
 • nerespectarea punctului 5.4 din Procedura operațională P.O.03.01 ”Emiterea/ prelungirea/ continuare de lucrări a autorizațiilor de construire/desființare” Ediția II Revizia 1 din 10.08.2021, privind înștiințarea beneficiarilor despre expirarea termenului valabilității;
 • nerespectarea punctului 5.2 din Procedura operațională P.O.03.03 ”Recepția lucrărilor de construcții/desființare și regularizarea de taxă”, privind transmiterea în baza unei adrese a copiilor xerox după comunicările privind începerea și încheierea execuției lucrărilor, către Poliția locală a Municipiului Craiova, Serviciul disciplina în construcții și afișaj stradal.

De asemenea, s-a constatat faptul că sistemul informatic implementat pentru activitățile care se desfășoară în cadrul compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, nu asigură calculul automat al taxei pentru eliberarea autorizației de construire și al diferenței de taxă ca efect al regularizării acesteia, ceea ce poate conduce la stabilirea eronată a taxei, având în vedere faptul că pentru clădirile rezidențiale, în cazul persoanelor fizice, cota de 0,5% se aplică la valoarea cea mai mare dintre valoarea de proiect declarată și valoarea impozabilă stabilită conform prevederilor Codului Fiscal, în funcție de zonă, rang, cu/fără instalații.

Au fost identificate și aspecte pozitive, respectiv:

 • stabilirea și încasarea veniturilor din taxa pentru eliberarea și prelungirea certificatelor de urbanism s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale;
 • au fost identificate situații în care există lucrări de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare de către persoanele cu atribuții în acest sens, pentru care au fost aplicate contravenții cu încadrarea în prevederile legale, s-a urmărit modul de intrare în legalitate, prin autorizare sau încasarea veniturilor aferente.
2024-05-31_AC_DJ_UATM_CRAIOVA