Alpha Bank, amendatã de ANPC pentru practici incorecte în relaţiile cu clienţii. EXCLUSIV

Alpha Bank a fost amendatã şi obligatã sã emitã noi grafice de rambursare a creditelor care sã echilibreze valoarea ratelor datorate de clienți cu cea a dobânzii percepute.

Urmare a reclamaţiilor primite de la mai mulţi români care au credite la Alpha Bank Romania SA, Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) a efectuat recent un control la respectiva bancã, acţiune care a vizat practicile comerciale incorecte utilizate de respectiva bancã în relaţia cu clienţii.

Controlul a scos la ivealã nereguli majore practicate de Alpha Bank, motiv pentru care ANPC a emis un Ordin, semnat de preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, care stipuleazã cã „începând cu data comunicării acestuia „se dispune încetarea practicii comerciale incorecte, utilizată de ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.”.

Ca atare, ANPC a decis cã se „se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poată beneficia de egalitatea dintre părţile contractului, dar şi pentru existenţa echilibrului contractual, astfel încât consumatorii să ia o decizia de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi de a anticipa orice cost sau metoda de calcul înşelător”. De menţionat cã Ordinul ANPC poate fi contestat de Alpha Bank în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004.

Acţiunea de control a ANPC a vizat verificarea a câte treicontracte de credit pentru fiecare tip de produs acordat în perioadele 2019-2022 care au înregistrat cel puțin o rambursare parțială în avans și cu rambursare totală în avans. Astfel, au fost verificate contracte de credit cu ipotecă imobiliară cu rambursări anticipate parţiale şi cu rambursare anticipată integrală, contracte fără ipotecă imobiliară cu rambursări anticipate parţiale şi cu rambursare anticipate totalã, precum şi contracte de credit de investiţii imobiliare cu rambursări anticipate parţiale şi cu rambursare anticipată integral.

Din analiza acelor contracte de credit, dar mai ale a graficelor de rambursare iniţiale şi a graficelor de rambursare ulterioare rambursărilor parţiale efectuate de către consumatori, echipa de control a ANPC a identificat discrepanțe între sumele pe care clienţii Alpha Bank trebuie să le ramburseze cu titlu credit (principal) şi dobânda, anterior şi ulterior efectuării rambursării anticipate parţiale.

„Dacă un consumator mediu cu venituri reduse doreşte să-şi achiziţioneze o locuinţă neavând posibilitatea reală de a cumpăra un imobil din venituri proprii şi apelează la bună credinţă a operatorului economic financiar bancar accesând un credit imobiliar pe o perioadă de 360 de luni acesta este nevoit să achite o raţă în valoare de 1.518,70 lei, dar în primii ani de creditare aşa cum rezultă din graficul de rambursare achitã 25% principal şi 75% dobânda.  Se pot observa o serie de fapte ce denotă intenţia băncii de a exploata prin practici incorecte/înşelătoare, necesităţile financiare ale unor consumatori cu venituri reduse şi chiar inducerea în eroare a acestora”, a menţionat echipa de control ANPC.

„Din faptele menționate în cuprinsul Procesului Verbal de Constatare a Contravenţiei, rezultă în mod clar că operatorul economic utilizează o practică comercială incorectă, respectiv practică comercială înșelătoare – acţiune înşelătoare, utilizând informaţii false sau inexacte şi un mod de prezentare înşelător, de natură a induce în eroare sau susceptibile să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât, fie îl determină, fie este susceptibil a-l determina să ia o decizie de tranzacţionare pe care, altfel, nu ar fi luat-o”, a fost concluzia ANPC.

Astfel, s-a mai menţionat cã în relaţia cu Alpha Bank  „împrumutații se află în mod vădit într-o situație profund defavorabilă față de bănci, atât timp cât, deși de la data contractării au trecut ani de zile, până în prezent, aceștia nici măcar nu au început să achite creditul, rambursând exclusiv dobânzi”.

Clienţii, obligaţi sã achite rate lunare disproporţionale: principal foarte scăzut, dobândã foarte mare

Conform dispozițiilor Codului civil orice contract bancar trebuie să fie încheiat cu bună-credință și în principal, raporturile dintre părți nu trebuie să fie disproporționate, deoarece disproporția imputației plăților este de natură să dezechilibreze raporturile contractuale prin reaua-credință a băncii, ce printr-o finanțare din partea altei bănci, spre exemplu, ar fi putut să fi închise în momentul de față, chiar cu costuri mult mai mici.

Cu toate acestea echipa de control a ANPC a constatat cã Alpha Bank „nu a depus toate diligentele în relaţia cu consumatorul, dând dovadă de o totală lipsă de preocupare faţă de situaţia financiară a consumatorilor”.

„Se poate constata că toate analizele economice au la baza exclusiv calcule comerciale, bazate pe indicatori de profit, respectiv operatorul financiar bancar nu a avut în vedere menţinerea unei relaţii corecte cu consumatorii la accesarea creditelor pe o perioadă de 5, 10, 20 până la 30 de ani. Astfel, operatorul financiar bancar pune consumatorul în situația de a plăti rate lunare disproporţionale ca și componență, respectiv de a plăti un principal foarte scăzut în comparație cu dobânda aferentă. Consumatorul mediu a înțeles să opteze pentru un credit pentru o perioadă mai îndelungată în vederea achitării costurilor unui imobil, însă acesta achită principalul creditului în proporție de 25%, rezultând faptul că acesta achită dobânda ca parte principală a creditului. Deși este prezentat ca un produs sigur pentru consumatori, operatorul financiar-bancar își urmărește profitul lunar prin încasarea unor dobânzi exagerate raportate la tipul și la nevoia consumatorului mediu, consumatorii fiind nevoiți să efectueze eforturi financiare nejustificate în vederea realizării unei rambursări anticipate în vederea echilibrării situației financiare între achitarea principalului creditului și a dobânzii. Efectele prejudiciabile pentru consumatori ale acestor practici (redenumite după 2007 prin Legea 363/2007 în practici incorecte) nu s-au epuizat la data inserării lor în contractele şi graficele consumatorilor; aceste efecte nu numai că se produc şi în prezent dar, mai mult, sunt agravate prin trecerea timpului, de unde rezultă caracterul de contravenţie continuã”, se menţioneazã în raportul echipei de control a ANPC.

Lipsã de informare prealabilă clară a clienţilor şi impunerea unor grafice de rambursare formate preponderant din cifre

Potrivit legii, comportamentul economic al consumatorului este considerat deformat atunci când, prin intermediul practicii comerciale, acesta este determinat să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.

De aceea, în cazul serviciilor financiare, bãncile sunt obligate să ofere clienşilor informaţii complete, corecte şi precise asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin.

Din nefericire, în cazul contractelor de credit nu existã însã o negociere a conţinutului contractractelor de credit, ci doar clauze prestabilite de bãnci în contractele sale tipizate, motiv pentru care consumatorii trebuiau informaţi, clauzele contractuale trebuiau să fie clare, uşor inteligibile şi fără echivoc, întrucât numai în acest fel se putea considera că ei contractau în cunoştinţa de cauză, având conştiinţa faptului că se obligã şi îşi asumã riscurile.

Insã mai grav este cã de multe ori omisiunea informării clienţilor bancari este depăşită, în gravitate, de practicile înşelătoare practicate de bãnci. De cele mai multe ori, aceste practici incorecte ale bãncilor reprezintă reţeta prin intermediul căreia contractele comercianţilor cu consumatorii sunt transformate, în contra voinţei consumatorilor sau dincolo de înţelegerea acestora, în contracte aleatorii.

„În acest sens, banca trebuia să furnizeze consumatorilor informaţii suficiente pentru a le permite să adopte decizii prudente şi în cunoştinţă de cauză, însă aceasta a profitat de situația consumatorilor medii în vederea semnării unor contracte prejudiciabile pentru aceștia. Fapta prejudiciabilă este astfel creată printr-o omisiune”, a menţionat ANPC.

Analizând contractele de credit puse la dispoziţie de Alpha Bank, ANPC a desprins o serie de elemente de fapt şi de drept ce întăresc şi mai mult faptul că respectiva bancã foloseşte practici comerciale incorecte faţă de consumatori.

„Lipsa de informare prealabilă clară şi impunerea unui grafic de rambursare format preponderant din cifre, fără o însemnătate clară pentru consumator şi lipsa inserării în cadrul contractului a unor clauze ce cu precădere trebuie să fie explicate consumatorului, sunt de natură să creeze o realitate trunchiată a consumatorului care dacă ar fi ştiut în mod concret ce presupune plata unor rate a creditului crescătoare şi rata dobânzii descrescătoare, nu ar fi încheiat contractul. Echitabil pentru consumator şi în acord cu bună credinţă în semnarea contractelor este ca anuitatea constantă să fie formată din rata creditului descrescătoare şi dobânda crescătoare. Teoretic, prin practica aceasta, operatorul economic şi-a asigurat încasarea întregului capital în prima parte de executare a contractului de credit, lăsând de fapt TOT riscul contractului în seama debitorului”, a constatat ANPC, care a insistat pe faptul cã modul de rambursare a unui credit are o importanţă deosebită având în vedere că face parte din preţul contractului şi modul în care un debitor alege pe parcursul relaţiei contractuale să-şi achite şi/sau să închidă anticipat plata acelui credit.

In acest context, ANPC a subliniat cã „dacă un debitor ar alege să ramburseze anticipat creditul contractat pentru o perioadă de 30 de ani la doar 10 ani de la semnarea contractului, acesta ar avea de plătit aproximativ 80% din valoarea împrumutată iniţial în timp ce instituţia bancară şi-ar fi încasat în proporţie de 80% dobânda reprezentată de <<lipsa de folosită a banilor împrumutaţi>>”.

Din acest motiv, ANPC considerã acest aspect o practicã înţelãtoare, considerând cã în condiţiile în care rambursarea unui credit ar interveni în în 10 ani şi nu în 30, ar însemna că plata în avans a unei dobânzi reprezentată de “lipsa de folosinţă a banilor” ar avea şi valenta unei plăti nedatorate prin prisma practicii abuzive incorecte, în condiţiile în care <<lipsa de folosinţă a banilor>> îmbracã formă abstractă a unei dobânzi viitoare ce este încasată în mod anticipat fără să se mai presteze un serviciu bancar.

Alpha Bank, obligatã de ANPC sã refacã contractele de creditare

Una dintre primele mãsuri care ar trebui luate de Alpha Bank ar fi„refacerea echilibrului contractual în contractele sale în curs de desfășurare”, în sensul de „a opera o reașezare a prestațiilor contractuale, prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă”. Mai exact, Alpha Bank ar trebui sã facã dovada stabilirii unor rate egale ale principalului datorat, oferindu-se consumatorilor posibilitatea de a opta”.

În vederea încheierii de noi contracte, Alpha Bank va prezenta în mod obligatoriu varianta de calcul cu rate egale de principal pe lângă celelalte tipuri de produse prezentate, astfel încât consumatorul mediu să fie informat în mod complet, corect și precis asupra deciziilor de tranzaționare pe care urmează să le adopte în cunoștință de cauză, asigurând dovada în acest sens pentru toate variantele prezentate”, precizeazã Ordinul ANPC.

Totodatã, ANPC a cerut Alpha Bank sã se asigurede faptul că nu se va depăși gradul de îndatorare inițial al consumatorilor, atât pentru contractele în curs de desfășurare, cât și pentru contractele viitoare, iar în situație contrară, va trebui sã dispunã de urgență luarea de măsuri pentru a veni în sprijinul acestora cu soluții optime, întrucât consumatorul se află încă de la începutul contractului în poziție de inferioritate atât financiară, cât și din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu.

Nu în ultimul rând, Alpha Bank va trebui să comunice în scris consumatorilor și riscurile la care se supun pe întreaga durată a contractului și motivele legate de calificarea acestora la oricare dintre variante produselor financiare.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Mai multe articole...

Cele mai citite articole

Cine este șeful de serviciu secret care s-a înrolat la AUR

Partidul lui George Simion a început să atragă ca un magnet o serie de rezerviști militari, iar de curând a făcut o achiziție de...

Rezultatul anchetei: UMB-ul a săpat un drum la jumătate de metru...

Rezultatele primei etape a anchetei desfășurate în urma tragicului incident de miercuri spre joi, în care patru persoane au murit și alte cinci au...