Cazurile AEGEK și SIVECO, aproape să îngroape ministerul lui Adrian Câciu! Guvernul scoate de la saltea 300 de milioane de lei

Publicat: 29 mai 2024, 23:02, de Cristian Matache, în Dezvăluiri , ? cititori
Cazurile AEGEK și SIVECO, aproape să îngroape ministerul lui Adrian Câciu! Guvernul scoate de la saltea 300 de milioane de lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Adrian Câciu, se confruntă cu posibilitatea un blocaj financiar semnificativ din cauza unei serii de sentințe judecătorești și cereri de despăgubire formulate împotriva instituției. Pentru a evita acest colaps, Guvernul va trebui să aloce de la fondul de rezervă, zis și bugetul parlel, suma de 300 milioane de lei. 

Cazul AEGEK

În implementarea programelor ISPA, la data de 16.11.2004 a fost încheiat un contract cu AEGEK GENERAL SA pentru lucrări de modernizare a sistemului de alimentare Moțca – Proiect ISPA 2000/RO/16/P/PE/005-02, în valoare de 6.371.172,30 euro, dar din cauza unor disfuncționalități, contractul a fost reziliat, cu consecința executării garanției de bună execuție, în valoare de 637.117,23 Euro. Cazul a făcut obiectul dosarului arbitral nr. ICC/16570/GZ/MHM, iar prin sentința finală s-a dispus plata daunelor în valoare de 1.972.147,88 Euro plus dobânda de 6% pe an de la data 02.06.2009, plata sumei de 355.000 USD reprezentând costuri arbitrale plus dobânda de 6% pe an, precum și a sumei de 454.130,33 euro, reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă o dobândă de 6% care curge de la data pronunțării hotărârii și până la plata integrală, stabilite în favoarea AEGEK General Construction Company SA.

Demersuri juridice efectuate pentru anularea sentinței arbitrale, pe teritoriul României – în dosarul nr. 428/2/2019*, Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată acțiunea în anulare formulată de MIPE împotriva Hotărârii arbitrale din 25.09.2013 pronunțate de ICC Paris în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, iar Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 1662/21.09.2022. În consecință, în vederea executării sentinței și plății creanței datorate notificate prin Biroul Executor Judecătoresc dosar 636/2013, BEJ Răileanu Cătălin, în funcție de disponibilități, s-au achitat următoarele sume :

– 28.12.2022 – a fost efectuată plata sumei de 102.355,56 euro,

– 31.01.2023 – a fost efectuată plata sumei de 81.747,77 euro,

– 20.04.2023 – a fost efectuată plata sumei de 30.549,05 euro.

– 14.09.2023 – consemnarea de ATCMB a sumei disponibilizate de 44.500,00 lei (cheltuieli executare silită)

– 12.10.2023 – consemnarea de ATCMB a sumei disponibilizate de 115.770,00 lei (cheltuieli executare silită)

– 18.01.2024 – consemnarea de ATCMB a sumei disponibilizate de 47.000,00 lei (cheltuieli executare silită)

– 09.02.2024 – consemnarea de ATCMB a sumei disponibilizate de 855.000,00 lei (cheltuieli executare silită)

– 09.04.2024 – consemnarea de ATCMB a sumei disponibilizate de 180.000,00 lei (cheltuieli executare silită).

În data de 30.06.2023 se înființează poprire pe conturile deschise pe seama MIPE la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, de către biroul executorului judecătoresc ”Duruian Ionel” în dosarul de executare nr.636/2013, creditor Aegek Construction ( fostă Aegek General Construction Company SA), ca urmare a încheierii de încuviințare a executării silite emisă de judecătoria Sectorului 1 București în data de 20.06.2023-dosar nr.25506/229/2023, urmare a neachitări creanței datorate, în integralitate.

Având în vedere demersurile efectuate anterior pentru punerea în executare a sentinței arbitrale pronunțate în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, aferente măsurii Ex-ISPA 2000/RO/16/P/PE/005, dar pentru care s-au alocat sume net inferioare valorii totale a creanței, aspect care a determinat debitorul la inițierea unei acțiuni judecătorești care a generat costuri suplimentare precum cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare etc, se impune identificarea unei surse speciale pentru alocarea întregii creanțe datorate.

Reținem totodată, opinia Curții Europene referitor la argumentul Guvernului privind bugetul, întrucât o autoritate de stat nu poate invoca o lipsă de fonduri ca pretext pentru a nu-şi îndeplini obligaţiile (a se vedea, mutatis mutandis, Burdov împotriva Rusiei, nr. 59498/00, pct. 35, CEDO 2002 III).

Având în vedere:

– necesitatea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin sentința arbitrală pronunțată în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, aferent măsurii Ex-ISPA 2000/RO/16/P/PE/005;

– procedura de executare silită declanșată prin dosarul execuțional nr. 636/2023 prin Birou Executor Judecătoresc Duruian Ionel;

– cererea de validare poprire formulată de reclamanta AEGEK pe rolul Judecătoriei sectorului 1 București în dosarul nr. 32790/299/2023 primită in data de 25.10.2023;

– finalizarea irevocabilă a demersurilor juridice privind contestarea la instanțele judecătorești din România a sentinței arbitrale, conform Hotărârii Curții de Apel nr. 100/2021 din 30.06.2021 pronunțate în dosarul nr. 428/2/2019 prin care a fost respinsă acțiunea în anulare formulată de către Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene împotriva Hotărîrii Arbitrale din data de 25.09.2013 pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, în contradictoriu cu pârâta Aegek General Construction Company S.A.;

– necesitatea evitării costurilor suplimentare, respectiv a dobânzii suplimentare, cheltuielilor de judecată, cheltuielilor execuționale etc;

– fonduri bugetare insuficiente la Cap. 51.01” Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul 55 ”Alte transferuri, art. 55.01.08 ” Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabilă ”

… pentru eliminarea blocajului financiar reprezentat de blocarea conturilor de trezorerie ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene/indisponibilizarea sumelor existente, se impune alocarea sumei de 24.600 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru acoperirea sumelor datorate conform sentinței arbitrale pronunțate în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, aferente măsurii Ex-ISPA 2000/RO/16/P/PE/005, se spune într-un proiect de act normativ ce va fi adoptat de Guvern în ședința de joi.

Cazul Eco Dif Solution

Pe conturile deschise pe seama MIPE la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București mai există înființată o poprire de către biroul executorului judecătoresc ”Asociați Miu și Partenerii ” în dosarul de executare nr.124/2019, creditor: Eco Dif Solution SRL, în sumă de 2.528.730,13 lei (reprezentând diferență rata inflației și cheltuieli de executare silită), pentru care se pot asigura fonduri bugetare din bugetul MIPE aprobat pe anul 2024, la cap 51.01 „Autorități publice şi acțiuni externe”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, dar care nu poate fi plătită până nu se achită prima poprire înființată de catre biroul executorului judecătoresc ”Duruian Ionel” în dosarul de executare nr. 636/2013, creditor Aegek Construction ( fostă Aegek General Construction Company SA) în sumă de 24.600 mii lei.

Cazul SIVECO

De asemenea, pe rolul Tribunalului București a fost înregistrat cererea de chemare în judecată sub nr. 35928/3/2018 formulată de SIVECO ROMÂNIA SA ( în prezent SIVECO TECHNOLOGY S.R.L.) în contradictoriu cu instituția noastră, prin care se solicită obligarea pârâtului la repararea prejudiciului cauzat prin neîncheierea contractului de achiziție publică având ca obiect furnizarea de servicii de arhivare fizică și servicii de arhivare electronică aferente documentelor elaborate/gestionate in cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Prin sentința civilă nr. 2421/05.04.2019 pronunțată în dosarul nr. 35928/3/2018, Tribunalul București a dispus respingerea excepției autorității de lucru judecat, a admis excepția prescripției dreptului la acțiune și a respins acțiunea formulată de reclamantă, ca prescrisă.

Prin decizia civilă 1400/13.12.2019 pronunțată în dosarul nr. 35928/3/2018, Curtea de Apel București a admis recursul formulat de SIVECO ROMÂNIA SA, a casat sentința atacată și a reținut cauza spre rejudecare în fond. Prin hotărârea pronunțată în rejudecare din data de 16.06.2023, Curtea de Apel București a dispus ”Admite cererea, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei, cu titlu de despăgubiri pentru neîncheierea contractului, având ca obiect furnizarea de servicii de arhivare fizică și servicii de arhivare electronică aferente documentelor elaborate/gestionate in cadrul Ministerului Fondurilor Europene, următoarele sume:

– 2.312.002 lei reprezentând profitul nerealizat al reclamantei;

– 170.896 lei reprezentând costuri efectuate cu privire la garanția de participare la licitație (21.400 lei) și costul personalului pentru elaborarea ofertei (149.496 lei)

– 302.580, 43 lei reprezentând cheltuieli efectuate în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, reprezentând servicii de asistentă juridică, reprezentare judiciară și consultanță juridică.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 63.259,56 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru (fond și recurs) și onorariu expert. Definitivă”.

Astfel, au fost dispuse în sarcina Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene achitarea de despăgubiri, prin hotărârea pronunțata în rejudecarea dosarului nr. 35928/3/2018, în data de 16.06.2023 de către Curtea de Apel București, iar SIVECO TECHNOLOGY S.R.L. a formulat, în baza deciziei civile nr. 221/16.06.2023 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 35928/3/2018, cererea de plată a sumei de 2.786 mii lei, înregistrată sub nr. 157.476/22.09.2023.

Pentru eliminarea blocajului financiar reprezentat de blocarea conturilor de trezorerie ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene/indisponibilizarea sumelor existente, datorită lipsei fondurilor bugetare insuficiente la Cap. 51.01” Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, se impune alocarea sumei de 2.786 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru plata despăgubirilor stabilite prin hotărârea judecătorească pronunțată în rejudecarea dosarului nr. 35928/3/2018, în data de 16.06.2023 de către Curtea de Apel București.

Schimbări preconizate

Cabinetul Ciolacu va adopa în ședința de joi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene .

Având în vedere că, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de ordonator principal de credite, cu rol de:

– autoritate de management pentru Programul operațional Regional 2014-2020 și pentru Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, trebuie să îndeplinească obligațiile stabilite prin contractele de finanțare cu beneficiarii POR și POIM și atingerea obiectivelor programelor operaționale stabilite prin deciziile Comisiei Europene , prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune alocarea sumei de 272.614 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru onorarea cererilor de plată/rambursare depuse de beneficiari, pentru acoperirea parțială a sumelor indisponibile la momentul actual.

– autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, coordonarea fondurilor europene nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 în temeiul art. 71 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian, prin Programul de cooperare elvețiano-român, respectiv , Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE și ISPA, prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune alocarea sumei de 24.600 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru executarea sentinței arbitrale pronunțate în dosarul nr. 16570/GZ/MHM, aferente măsurii Ex-ISPA 2000/RO/16/P/PE/005;

– a îndeplini obligațiile de plată stabilite prin hotărârile judecătorești, prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune alocarea sumei de 2.786 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru plata unor sume reprezentând despăgubiri, stabilite prin hotărârea pronunțată în rejudecarea dosarului nr. 35928/3/2018, în data de 16.06.2023 de către Curtea de Apel București, până la rectificarea bugetară aferentă anului 2024.