Documentul prin care Guvernul recunoaște cât de dificilă e situația financiară a țării

Publicat: 10 aug. 2023, 15:30, de Cristian Matache, în ESENȚIAL , ? cititori
Documentul prin care Guvernul recunoaște cât de dificilă e situația financiară a țării

Un proiect de OUG menționează în preambul situația dificilă în care se află finanțele patriei.

Proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară,  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative vorbește încă din primul rând de situația financiară dificilă a României. Prima problemă invocată este deficitul bugetar înregristrat la jumătatea anului, adică 2,32% din PIB, respectiv suma de aproximativ 37 miliarde de lei la cheltuieli publice mai mare decât evoluția veniturilor publice încasate la bugetul general consolidat.

Angajamentul de reducere a deficitului bugetar în relația cu Comisia Europeană a fost de 4,4% din PIB în 2023, pentru ca începând cu anul 2024 ținta de deficit bugetar asumată să fie de 3% din PIB. În condițiile rezultatelor din primele șase luni ale lui 2023, e imposibil de ajuns la 4,4% în lipsa unor măsuri fiscal-bugetare atât pentru gestionarea eficientă a veniturilor bugetare cât și pentru eficiența utilizării fondurilor alocate finanțării cheltuielilor publice. Fără aceste măsuri, nivelul prognozat al deficitului bugetar este de aproximativ 6,84% din PIB, ceea ce în valoare absolută reprezintă 109,44 miliarde de lei cu consecințe imediate asupra creșterii costurilor finanțării deficitului bugetar dar și asupra fondurilor alocate pentru investiții în cadrul Politicii de Coeziune cu un buget alocat de 46 miliarde de euro cât și asupra fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu un buget alocat de 29,33 miliarde de euro.

Întrucât prognoza de deficit bugetar până la sfârșitul anului 2024 de 6,84% din PIB nu se înscrie în angajamentul față de Comisia Europeană potrivit căruia nivelul de deficit bugetar asumat trebuie să fie de 4,4% din PIB, Comisia pe cale de consecință poate pune în aplicare prevederile Regulamentului pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență precum și ale regulamentului specific Politicii de Coeziune conform cărora se pot lua măsuri pentru suspendarea alocării de fonduri europene sau chiar reducerea fondurilor alocate României atât în cadrul Politicii de Coeziune cât și în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Or, acele fonduri europene sunt extrem de necesare țării nostre având în vedere că prioritățile strategice naționale sunt determinate de implementarea volumului de investiții alocate din fonduri europene atât prin Politica de Coeziune pentru infrastructura rutieră, infrastructura feroviară, infrastructura educațională, infrastructura de sănătate dar și implementarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență a reformelor privind pensiile speciale, reformelor privind sistemul general de pensii, reforma salarizării unice dar și reforma sistemului de impozite și taxe și implementarea concomitentă a proiectelor de investiții publice în  infrastructura de transport, infrastructura de sănătate, infrastructura de educație precum și implementarea măsurilor de eficiență energetică.

Întrucât din situația descrisă mai sus, pentru a rezolva problema de deficit bugetar dar și de sustenabilitate a finanțelor publice precum și pentru a evita riscul de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR și Politica de Coeziune sau de creștere a costului finanțărilor pentru refinanțarea datoriei publice cât și pentru finanțarea deficitului bugetar sunt necesare măsuri care au ca obiectiv general consolidarea fiscal-bugetară a României prin administrarea eficientă a veniturilor publice dar și pentru utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru finanțarea cheltuielilor publice, inclusiv măsuri de combatere a evaziunii fiscale dar și pentru gestionarea eficientă a patrimoniului și resurselor minerale și naturale aflate în proprietatea Statului Român, se arată în preambului proiectului de OUG amintit.

Deoarece problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, gestionarea fondurilor europene și constituie o situație extraordinară  a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.  Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice cu finanțare asigurată din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului pentru șomaj precum și din alte surse de finanțare publice legal constituite pentru a asigura utilizarea în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a fondurilor publice alocate pentru finanțarea cheltuielilor publice necesare operaționalizării serviciilor publice de interes local și central precum și pentru administrarea eficientă a patrimoniului public proprietatea publică a Statului Român precum și a unităților administrativ teritoriale, exploatarea eficientă a resurselor minerale și a hidrocarburilor date în concesiune/delegare de gestiune/administrare/alte forme permise de lege către companiile naționale/societățile naționale/societățile comerciale cu capital majoritar/integral de stat sau cu capital majoritar/integral deținut de unitățile administrativ teritoriale.